Actueel

Nieuws

2021-10-12 - Nieuwsbrief oktober 2021

In deze nieuwsbrief:
•Dankwoord Meine Scheweer
•Introductie Meinte Visser
•Onderwijsontwikkeling ◦Beroepenveldcommissie
◦Marix project
◦Keuzedeel Scheepsreparatie en modificatie
◦Tot slot, NPO Maritieme Techniek, instroom

•Werkfestival Súdwest Fryslân
•Seminar, 2 december 2021

Beste YBA partner,


De subsidie periode van de RIF Yacht Builders Academy is nu formeel afgelopen. De eindrapportage over onze Yacht Builders Academy Rif licht nu ter beoordeling voor bij het Ministerie.
Een periode die helaas de laatste 1,5 jaar erg beïnvloed is geweest door Covid-19. Binnen de samenwerking zijn mooie ontwikkelingen in gang gezet waar we trots op kunnen zijn. Een groot aantal organisaties is betrokken, de doorlopende leerlijn Maritieme Techniek van PO, VMBO, MBO en HBO is geheel vormgegeven. Ook zijn er een aantal blended leereenheden tot stand gekomen zodat er zowel online, op het werk/stage als in klassituaties gestudeerd kan worden. Ook ligt er een plan om de activiteiten binnen de samenwerking te continueren.

Persoonlijk kan ik ook terugkijken op een op een mooie leerzame periode. In de verduurzaamde Yacht Builders Academy zullen mijn werkzaamheden grotendeels verder vorm gegeven worden door Meinte Visser.

Ik wil iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan de Yacht Builders Academy, bedanken voor de samenwerking en wens jullie veel succes met het verder vorm en inhoud geven aan de Yacht Builders Academy 2.1.

Meine Scheweer

Overdracht van Meine naar Meinte
Met ingang van het nieuwe schooljaar is het project Yacht Builders Academie verder gegaan in een verduurzamingsmodel, de afgelopen vier jaar hebben we verkent, ontwikkelt en een netwerk opgezet. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen en vernieuwingen voor het maritiem technisch onderwijs tot stand gekomen waar we nu in de opleidingen goed gebruik van maken. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en zo ook het onderwijs niet. In het verduurzamingsmodel van de YBA gaat dit verder.

De organisatie van YBA is verandert, Meine Scheweer heeft zijn taken als programma manager van de YBA overgedragen aan mij als opleidingsmanager van de maritieme technische opleidingen. Voor mij betekent dit de implementatie van YBA in het regulier onderwijs. Dit samen in combinatie met het vmbo, hbo, het bedrijfsleven en de diverse overheidsinstanties.

Gezamenlijk zetten we tal van activiteiten door in de nieuwe vorm van de Yacht Builders Academy waarin we dezelfde vijf doelstellingen nastreven; kenniscentrum, instroombevordering, onderwijsontwikkeling, het netwerkplatform en een leven lang ontwikkelen.

Meinte Visser

Onderwijsontwikkeling
Beroepenveldcommissie
Vanuit het hbo NHL/Stenden maritieme techniek is inmiddels een beroepenveldcommissie ingesteld, hierin is ook het vmbo en mbo vertegenwoordigd. Hiermee is de verbinding binnen het onderwijs en de bedrijven gelegd. Daarnaast heeft elke onderwijsinstelling de eigen commissies wanneer het om de afstemming van de stage-opdrachten gaat.

MariX: Xplore, Xchange, Xperience
Samen met het ontwikkelcentrum Mariko (Leer Dtsl.), werkgeversorganisatie FME, Innovam, de maritieme academie Harlingen, de Oberschule Uplengen en de universiteit van Oldenburg werken we aan een instroom-bevorderingsprogramma voor de noordelijke Europese regio, het MariX project.

Ook bij onze oosterburen is een enorm tekort aan vakkrachten in de maritieme sector. Er wordt een lesprogramma voor het voorgezet onderwijs, het vmbo en technasium ontwikkelt om de leerlingen in aanraking met de maritieme sector te laten komen, zowel nautisch als technisch. In dit lesprogramma komt een groot aantal beroepen in de maritiem sector aan bod.

Een informatief lesprogramma met als slotstuk een challenge. De challenge is om een modelboot te bouwen (de romp wordt aangeleverd door een 3D print) en daar alle componenten in te bouwen en de opbouw te ontwerpen en samen te bouwen. Het bootje wordt bestuurd door een android systeem dat de leerling via zijn telefoon kan bedienen.

Keuzedeel Scheepsreparatie en modificatie
Op 22-06-2021 heeft op de locatie ROC Friese Poort Emmeloord een presentatie plaatsgevonden van het keuzedeel Scheepsreparatie en modificatie. Het keuzedeel heeft daar het afgelopen schooljaar als pilot gedraaid met zeven BBL-studenten constructiewerk onder begeleiding van dhr. Roelof Oost, docent maritieme techniek Sneek. Bij de bijeenkomst was een groot aantal bedrijven die hierop enthousiast gereageerd hebben. Voor het komende jaar is er dan ook een vervolg van dit keuzedeel bij ROC Friese Poort Emmeloord.

Tot slot
NPO maritieme techniek
De afkorting NPO is de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest, het noodplan onderwijs heeft te maken met de inhaalslag vanuit de achterstanden die opgelopen zijn tijdens de lockdown vanwege de coronamaatregelen.
Voor onze opleiding hebben we gekozen om deze gelden in te zetten voor de huur van extra ruimte voor praktijklessen voor de studenten. De opleidingswerf aan de Eeltjebaasweg in Sneek werd hiervoor al te klein. We hebben een grote ruimte van 20 x 24 mtr mogen huren die nu vol gezet wordt met allerlei bootprojecten. Er kunnen vanaf het tweede semester extra praktijklessen gepland worden zodat de achterstand in de vakvaardigheden ingehaald kunnen worden. We zijn als team ontzettend blij dat we dit kunnen doen en het biedt veel perspectief voor de toekomst.

Instroom gegroeid
Wat nog goed is om te melden is dat de instroom van dit schooljaar buitengewoon is. Na een jaar zonder fysieke voorlichtingen en meeloopdagen op school is de instroom toch gegroeid. De opleiding is gegroeid naar 195 studenten waarvan 80 nieuwe aanmeldingen! Er zijn 40 BBL studenten en 40 BOL studenten ingestroomd. Hiermee zijn de BBL opleidingen (104 std.) voor het eerst groter dan de BOL opleidingen (91 std.).
Nu alle maatregelen voor de scholen opgeheven zijn varen we het komende schooljaar met volle kracht tegemoet!

Meinte Visser
Opleidingsmanager Maritieme Techniek – YBA
ROC Friese Poort Sneek

Werkfestival Súdwest Fryslân
18 september 2021


Op 18 september jl. waren we namens Friese Poort en de Yacht Builders Academy aanwezig op het werkfestival Súdwest Fryslân. Dit keer georganiseerd bij Hoekstra Transport in Sneek. We blikken met tevredenheid terug op een zinvolle dag waarop we gesprekken hebben kunnen voeren met aanwezige stagebedrijven, nieuwe contacten hebben kunnen leggen, bestaande contacten kunnen onderhouden en niet onbelangrijk, ons aanbod op het gebied van e-learning, trainingen en cursussen onder de aandacht gebracht.


Seminar Yacht Builders Academy, 2 december 2021
Groeien in verduurzaming

De voorbereiding voor het seminar is in volle gang. Het thema van deze editie is 'Groeien in verduurzaming'. Tijdens het seminar is er ruimte voor ontmoeting en het volgen van workshops. Verder zal er aandacht geschonken worden aan wat is er nu gerealiseerd, wat betekent dit voor de partners en hoe gaat de Yacht Builders Academy verder. Door de corona is alles zo'n beetje stil komen te liggen, des te belangrijker om onze partners te informeren over waar we nu staan na 4 jaar YBA en hoe zorgen we voor betrokkenheid, borging en voortgang voor de toekomst.

Binnenkort volgt er meer informatie over het programma en de mogelijkheid voor aanmelden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte - abonneer je op onze nieuwsbrief.

MARITIEME TECHNIEK | SAMEN LEREN, WERKEN EN ONTWIKKELEN